Beta
versie -

Vraag en antwoord

Het doel van CircuLaw is het versnellen van de transitie naar een circulaire economie door meer en beter gebruik te maken van bestaande wet- en regelgeving.

Uit recente adviezen van Planbureau voor de Leefomgeving en de Reflectiegroep Circulaire Economie komt naar voren dat meer drang en dwang nodig is om de circulaire transitie te versnellen. Het blijkt dat beleidsmakers bij provincies en gemeenten vaak niet weten welke juridische instrumenten ze tot hun beschikking hebben en hoe ze deze moeten toepassen. Breed Nederlands onderzoek laat zien dat slechts 8% van de inzet van beleidsinstrumenten door decentrale overheden wet- en regelgeving betreft. CircuLaw wil hier verandering in brengen door beleidsmakers in Nederland te helpen vaker met juridische instrumenten aan de slag te gaan.

CircuLaw is in de eerste plaats bedoeld voor beleidsmakers die bij de gemeente of provincie werken en bezig zijn met innovatie, duurzaamheid en de circulaire transitie. CircuLaw biedt hun inzicht in de instrumenten die wet- en regelgeving biedt, en geeft hun handelingsperspectief. Ook maakt CircuLaw duidelijk hoe bevoegdheden en instrumenten zijn verdeeld over verschillende overheidslagen binnen een circulair thema of productgroep.

Daarmee is CircuLaw ook relevant voor beleidsstrategen en transitiemanagers van ministeries en adviesbureaus. Voor juristen is CircuLaw interessant vanwege de manier waarop wet- en regelgeving is geanalyseerd, en om samen met beleidsmakers snel een overzicht te krijgen in de mogelijkheden die wet- en regelgeving biedt.

Een instrument beschrijft per thema hoe bepaalde juridische regels toegepast kunnen worden om circulariteit te bevorderen. Meerdere instrumenten kunnen dus gebaseerd zijn op dezelfde wet-en regelgeving, maar van elkaar verschillen in de manier waarop zij per thema toepasbaar zijn.

CircuLaw selecteert haar thema’s in aansluiting bij het Nationaal Programma Circulaire Economie. Hierin heeft de overheid afspraken vastgelegd over hoe we in 2050 tot een volledig circulaire economie kunnen komen.

CircuLaw maakt de beschikbare instrumenten die kunnen bijdragen aan het realiseren van de operationele doelen van een circulair thema inzichtelijk. Zoals bijvoorbeeld de instrumenten voor houtbouw. Voor instrumenten die eerder succesvol zijn toegepast werken we ook voorbeelden en leidraden uit, zodat andere gemeenten en provincies hier ook mee aan de slag kunnen.

CircuLaw onderzoekt per thema welke wet-en regelgeving ingezet kan worden. Voor de selectie van die thema’s sluit CircuLaw aan bij het Nationaal Programma Circulaire Economie. Hierin heeft de overheid afspraken vastgelegd hoe we in 2050 tot een volledig circulaire economie kunnen komen.

Dit betekent dat we regelmatig voor nieuwe thema’s instrumenten toevoegen. Houd deze website dus goed in de gaten.

Geweldig! Hier horen we heel graag meer over, want jouw ervaringen helpen anderen verder.

Contact

We horen graag van je!

Contact

Wij komen graag met je in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Contact

Het juiste antwoord is: nooit! We blijven CircuLaw aanvullen met de uitkomsten van wetsanalyses van nieuwe circulaire thema’s en productgroepen, met nieuwe inspirerende praktijkvoorbeelden en praktische overzichten. Door toepassing van instrumenten in de praktijk leren we steeds meer, en deze lessen nemen we mee in CircuLaw.

CircuLaw heeft - in samenwerking met juristen en experts op het gebied van de circulaire economie - een eigen methodiek ontwikkeld om relevante wet-en regelgeving voor bepaalde productgroepen en thema’s te definiëren. Op die manier willen we:

 1. De aanpak van wetsanalyses standaardiseren
  Door steeds dezelfde stappen te doorlopen borgen we de kwaliteit van ons onderzoek en daarmee ook van onze onderzoeksresultaten.
 2. Ons verantwoorden voor de informatie in het kennisplatform CircuLaw
  Door onze methodiek openbaar te maken, zijn we transparant in ons werkproces. De stappen die wij zetten kunnen herhaald en gecontroleerd worden door anderen en aangevuld worden met nieuwe informatie. Het beschikbaar maken van onze methodiek is daarmee ook een uitnodiging om mee te denken en te werken aan onze missie: het versnellen van de circulaire transitie door het inzichtelijk maken van bestaande wet- en regelgeving en die in te zetten.
 3. Creativiteit stimuleren
  Met onze methodiek proberen we deuren te openen voor juridisch transitiedenken, om zo instrumenten, vergunningen en overeenkomsten die nog niet eerder zijn bedacht, verleend of afgesloten, te ontdekken.

De Circulaw-methodiek

Onze werkwijze hebben wij vastgelegd in De CircuLaw-methodiek voor wetsanalyse

De ontwikkeling van CircuLaw wordt betaald door:

 • AMS Institute,
 • Built by Nature,
 • Circulaire Bouweconomie,
 • Dark Matter Labs,
 • EIT Climate-KIC,
 • Flux Partners,
 • Gemeente Amsterdam,
 • Gemeente Tilburg,
 • Metabolic,
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,
 • MRA Houtbouw,
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Noord-Holland,
 • Provincie Zuid-Holland,
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Rijkswaterstaat

De inhoud van CircuLaw is gratis voor iedereen beschikbaar.

 • Resultaat implementatie instrumenten

  Uit recente adviezen van Planbureau voor de Leefomgeving, Reflectiegroep Circulaire Economie en de Raad van Openbaar Bestuur blijkt dat de transitie naar een circulaire economie achterblijft, en dat intensivering van beleid en meer richting vanuit de overheid noodzakelijk is.

  Maar uit onderzoek in 2022 van Royal Haskoning blijkt dat bij de circulaire (beleids)activiteiten van decentrale overheden slechts in 1% van de gevallen hiervan sprake is. Een belangrijke sleutel in de transitie ligt dus in het aanbieden van een oplossing die dit gat dicht. En dit is hoe CircuLaw beoogt impact te maken.

  CircuLaw is nu een jaar live en stap voor stap worden meer instrumenten toegevoegd. Die implementatie van instrumenten heeft tijd nodig. Bovendien zijn veel instrumenten gebaseerd op de recent geïmplementeerde Omgevingswet, waardoor nog niet kwantitatief te meten is wat de daadwerkelijke materiaal- of CO2 emissiereductie is van de aangeboden instrumenten.

  Binnen CircuLaw worden nu pilots uitgevoerd om meer grip te krijgen op de impact, bijvoorbeeld in termen van CO2 uitstoot.

 • Resultaat bekendheid CircuLaw

  Impact voor een kennisplatform als CircuLaw kent verschillende dimensies: bewustwording en inspiratie wat regelgeving en circulariteit aangaat, nieuwe samenwerkingen, het ontstaan van een beweging.

  Inmiddels werken tientallen gemeenten in MRA-verband en daarbuiten aan de implementatie van instrumenten, heeft www.circulaw.nl al zo’n 10.000 unieke bezoekers gehad en hebben 14 partijen in CircuLaw geïnvesteerd.

  Ook komen er steeds meer verzoeken binnen voor ondersteuning.