Beta
versie -
Delen:
woningen
Grondpositie

Gebruik erfpacht bij gronduitgifte en hanteer circulaire voorwaarden

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  

Door grond in erfpacht uit te geven in plaats van te verkopen, houdt de overheid inspraak over het gebruik van de grond. In de erfpachtovereenkomst kan je circulaire eisen opnemen, bijvoorbeeld voor een circulair woningproject.

Hoe kun je een erfpachtovereenkomst toepassen?

Door grond uit te geven in erfpacht in plaats van de grond te verkopen, houdt de overheid nog inspraak over hoe de grond gebruikt wordt. In de erfpachtovereenkomst staan niet alleen afspraken over de hoogte van de vergoeding, maar ook over het toegestane gebruik van de grond. Voorbeelden van gebruik zijn kantoorruimte, woonruimte, garage, winkelruimte, tuin etc.

kunt in de erfpachtovereenkomst ook afspreken dat de grond wordt gebruikt voor een circulair woningbouwproject. Vervolgens kun je vastleggen aan welke circulaire criteria het woningbouwproject moet voldoen. Hierbij kun je denken aan:

Verder is het mogelijk om de looptijd van de erfpacht gelijk te stellen aan de levensduur of afschrijving van het bouwwerk dat daarop gerealiseerd wordt. Op die manier kun je voor iedere fase in de levenscyclus specifieke afspraken maken.

Je kunt ook denken aan het stellen van verdergaande eisen op kavelniveau. Aan een kavel mag je strengere duurzaamheidseisen stellen dan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is opgenomen. Het Bbl heeft namelijk alleen betrekking op bouwwerken en niet op kavels.

Voorbeelden van circulaire eisen op kavelniveau zijn:

  • het kavel moet voor een bepaald percentage uit groen (blijven) bestaan
  • een maximaal bebouwingsoppervlakte en bouwhoogte (denk ook aan kelderbouw)
  • circulaire erfafscheiding.

Uit de praktijk

Gemeente Schiedam heeft door middel van erfpacht grond uitgegeven voor het project: SchieDistrict. Op deze grond worden onder meer woningen gerealiseerd. Duurzaamheid vormt een centraal thema en afspraken hierover worden vastgelegd in de erfpachtovereenkomst. Zo wordt tijdens het ontwerp van woningen rekening gehouden met de levensverwachting van materialen en de mate waarin de bouwdelen hergebruikt kunnen worden.

Daarnaast heeft gemeente Schiedam ook toetsingskaders opgesteld om de duurzaamheid te meten. Een van de toetsingskaders is: prestatie-eisen voor circulaire gebouwen.

Juridische toelichting

De wettelijke regels over erfpacht staan in artikel 5:85 BW e.v. De erfpachtovereenkomst wordt door een notaris vastgelegd in een notariële akte. In de akte kunnen partijen onder meer de duur van de erfpacht regelen (artikel 5:86 BW). Uit artikel 5:89 BW volgt dat de erfpachter niet zonder toestemming van de eigenaar een andere bestemming aan de zaak mag geven en dat hij geen handelingen mag verrichten in strijd met die bestemming.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Erfpacht
CiteertitelBurgerlijk Wetboek
Artikel5:85
Geldig vanafInvalid Date