Beta
versie -
Delen:
woningen
Grondpositie

Pas bij gronduitgifte een procedure met selectiecriteria toe

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  

Overheden kunnen circulaire woningen stimuleren door bij gronduitgifte in een tender partijen te selecteren die ervaring hebben met circulair bouwen.

Hoe kun je selectiecriteria bij gronduitgifte toepassen?

Overheden kunnen bij gronduitgifte in de selectiefase van de tenderprocedure de selectiecriteria hanteren dat de gegadigden aantoonbaar ervaring hebben met circulaire woningbouwprojecten.

Door ervaring met circulaire woningbouwprojecten in een tenderprocedure op te nemen als selectiecriterium, kan de overheid de kans vergroten dat alleen partijen die beschikken over deze ervaring in aanmerking komen voor de grond die wordt uitgegeven. Na toepassing van de selectiecriteria blijft immers een bepaald aantal inschrijvers over die het meest voldoen aan de circulaire selectiecriteria. Ook is het mogelijk om als selectiecriterium op te nemen: ‘visie circulariteit’. Al deze selectiecriteria vergroten de kans dat op de uitgegeven bouwgrond circulaire woningen worden gerealiseerd.

Tenderprocedure versus Besluit bouwwerken leefomgeving

In de selectiecriteria kan je strenge duurzaamheidseisen opnemen. Je bent niet gebonden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl heeft namelijk betrekking op technische voorschriften van bouwwerken. Selectiecriteria in de tenderprocedure hebben alleen betrekking op de partij die zich inschrijft en niet op het bouwwerk dat wordt aanbesteed. De gemeente mag dus vergaande eisen stellen aan de inschrijver.

Uit de praktijk

Een voorbeeld van circulariteit uitvragen in selectiecriteria kan zijn dat de gegadigde beschikt over recente, aantoonbare en relevante ervaring met het ontwerpen (geheel of gedeeltelijk vanaf een bepaalde ontwerpfase) en/of het realiseren en onderhouden van circulaire woningen. De precieze invulling van een eis, schrijf je toe naar de belangrijkste kenmerken van het project. Je kunt net zoveel criteria opnemen als je wilt, maar weeg altijd zorgvuldig af wat redelijk en zinvol is.

Voorbeeld van criteria

 • Bepaal het referentieproject: de partij beschikt over ervaring met [vul in: werkzaamheden, zoals ontwerp, realisatie, onderhoud] van een [vul in: soort gebouw].
 • De werkzaamheden van het referentieproject zijn daadwerkelijk door inschrijver uitgevoerd.
 • Het referentieproject is uitgevoerd naar tevredenheid van opdrachtgever en is niet langer dan [aantal] jaar geleden opgeleverd (gerekend vanaf de deadline voor aanvraag tot deelname in deze tenderprocedure).

Het referentieproject heeft tenminste de volgende eigenschappen:

 • [functie], ter grootte van ten minste [aantal] m2 bruto vloeroppervlak (BVO);
 • [...%] toegepaste secundaire materialen ten opzichte van totaal toegepaste materialen;
 • [...%] toegepaste materialen uit hernieuwbare bron ten opzichte van totaal toegepaste materialen;
 • is voorzien van gebouwpaspoort;
 • aantoonbaar losmaakbaar/demontabel ontworpen en gebouwd;
 • aantoonbaar flexibel
  […]

Zie ook Lexicon Circulaire Bouw voor de definities die je kunt opnemen in de gunningscriteria.

Juridische toelichting

De tenderprocedure bij gronduitgifte is niet wettelijk geregeld. De procedure volgt uit de rechtspraak. Deze procedure kan vrijwillig worden aangevuld met onderdelen uit het aanbestedingsrecht. De belangrijkste uitspraak waarop dit is gebaseerd is het Didam-arrest van de Hoge Raad.

Er geldt wel een uitzondering op de verplichting uit het Didam-arrest om een tenderprocedure in te richten. Namelijk als aannemelijk is dat er maar één serieuze gegadigde geïnteresseerd is of in aanmerking komt voor de grond. Zie voor meer informatie de website van het Ministerie van BZK over het Didam-arrest.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Gronduitgifte
Citeertitelnvt
Artikelnvt
Geldig vanafTBD